A
Z
C
Contributie Reglement

Contributie Reglement

Contributie Reglement Voetbalvereniging Zvv AZC 

 

Lidmaatschap:

Een lidmaatschap bij Zvv AZC wordt voor het hele seizoen aangegaan. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Om jezelf aan te melden dien je een aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar:
Anno Waterlander verenigingscoach AZC Zutphen email: verenigingscoach@azczutphen.nl

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door middel van het schrijven van een opzeggingsbrief of het sturen van een email aan de ledenadministratie van de vereniging. Email: ledenadministratie@azczutphen.nl

Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 30 juni van het jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie.

Bij opzegging in de periode tussen 30 juni en 31 augustus zijn de volgende kosten verschuldigd: Senioren: € 45,00 Alle andere spelende leeftijdscategorieën: € 35,00 

Bij opzegging na 31 augustus is het opzeggende lid de volledige contributie over het seizoen verschuldigd. In het geval van een contributie achterstand is geen overschrijving naar een andere vereniging mogelijk.  Ook bij het tussentijds stoppen met voetballen blijft de betaling van de openstaande contributie voor dat seizoen gehandhaafd.

Contributie:

Alle spelende (alle categorieën), niet spelende (alle categorieën) leden en donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie. De contributie kan jaarlijks worden aangepast met eventueel een verhoging van het dan geldende prijsindexcijfer van het CBS en wordt afgerond op hele of halve eurobedragen. De huidige contributiebedragen zijn te vinden op de website.

Contributie betaling:

 De contributie kan jaarlijks of per kwartaal betaald worden. De jaarlijkse en de 1e kwartaal contributie wordt eind september van het nieuwe seizoen geïnd. Het 2e, 3e en het 4e kwartaal worden respectievelijk eind november, eind februari en eind mei van het geldende seizoen geïnd. Bij storneringen van de automatische incasso wordt verwacht dat de contributie bunnen 2 weken wordt voldaan. Bij betalingen via een factuur wordt verwacht dat de contributie binnen de geldende betalingstermijn (2 weken) wordt voldaan.

Indien de contributie niet is bijgeschreven op de contributierekening van de vereniging volgt een herinnering tot betaling. Wanneer de contributie na het verstrijken van de betalingstermijn van de herinnering nog steeds niet is bijgeschreven op de contributierekening van de vereniging wordt de incasso overgedragen aan incassobureau Straetus. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van het betreffende lid.  Indien een lid door omstandigheden niet kan voldoen aan de vastgestelde betalingstermijn kan (schriftelijk of per email) een verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging (penningmeester@azczutphen.nl).

Tussentijdse aanmelding lidmaatschap:

Bij aanmelding voor 1 november van het lopende seizoen is altijd volledige contributie verschuldigd. Bij aanmelding na 1 november van het lopende seizoen wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.

Schorsing:

Het bestuur behoudt, in geval van niet tijdig betalen van contributie, het recht tot schorsing  van het desbetreffende lid. Het lid wordt daarbij (tijdelijk) uitgesloten van deelname aan trainingen en (competitie) wedstrijden, totdat over het inlopen van de betalingsachterstand afspraken zijn gemaakt.

 

Penningmeester Zvv AZC