A
Z
C

Vergadering Club van Honderd op vrijdag 20 mei

Eindelijk kunnen wij onze jaarvergadering van de Club van Honderd weer door laten gaan. De ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 20 mei 2022 om 20:00 uur in ons clubgebouw aan de Fanny Blankers-Koenweg.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Aanpassing huishoudelijk reglement betreffende datum jaarvergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen vergadering d.d. 15 november 2019
 6. Aftredend en herkiesbaar: Dick Smeenk en Henk Meeuwenberg
 7. Verslag penningmeester en verslag kascommissie
 8. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Bespreking doel financiële middelen
 10. Rondvraag
 11. SluitingVoorstel indienen

Voorstel indienen

Wil je een voorstel indienen? Doe dit dan graag – en het liefst via de mail – voor de vergadering. Wij sturen je vervolgens  een ontvangstbevestiging en leggen jouw voorstel in de vergadering voor aan de aanwezige leden.

Tot dan!

Henk Meeuwenberg
Secretaris Club van Honderd

Ga terug naar overzicht